uppskjuten skattefordran på ackumulerade underskotts- avdrag beaktas. (se not 12 och 25). 7 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

6495

skattefordringar Förutom uppskjuten skattefordran/skatteskuld har AAK följande aktuella skulder och fordringar vad avser skatt Koncernen Moderbolaget 2019 

Bokslut och årsredovisning En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av inkomstskatter i årsredovisningen. 2021-02-09 2020-01-30 2020-03-20 Detta ska slås ihop eftersom man bara ska ha en post i årsredovisningen som avser skatteskuld eller -fordran. Alltså är min totala skattefordran 6.000, vilket jag lätt kan få rätt i programmet genom att koppla om konto 2514 i balansräkningsmallen från rubriken Skatteskulder till Övriga fordringar. En sådan skuld ger alltid upphov till en temporär skillnad och därför ska en uppskjuten skattefordran redovisas av företag som följer K3. Övriga upplysningskrav Det bokförda värdet på kapitalförsäkringen ska redovisas i årsredovisningen som ställd säkerhet. Skicka en årsredovisning på papper till: Bolagsverket Årsredovisningar 851 98 Sundsvall. Räkna med att postgången tar några dagar. Årsredovisningen ska vara hos oss i tid.

  1. Assistansbolag dalarna
  2. Vinprovning göteborg
  3. Bradley filosof
  4. Nyutexaminerad sjukskoterska lon 2021
  5. Den forsta elbilen
  6. Johanna falkenberg
  7. Var sitter levern bild
  8. Skrinet hedemora

Koncernen redovisade en skattekostnad för kvarvarande verksamhet för året med 4 645 MSEK (3 780) eller 26 % (22,2) av resultatet efter finansnetto. Huvuddelen av den uppskjutna skattekostnaden är relaterad till de temporära skillnaderna och utnyttjandet av underskottsavdrag i Sverige. Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2019 [11.2.2020] Q1 Delårsrapport [25.4.2019] Q2 Delårsrapport [18.7.2019] Q3 Delårsrapport [25.10.2019] Årsredovisning: Differens: Belopp i TKR: Anläggningstillgångar: 2019-12-31: 2019-12-31: Finansiella anläggningstillgångar: Andelar i koncernföretag: 30 000: 30 000: 0: Uppskjuten skattefordran: 445: 445: 0: Långfristiga fordringar koncernbolag: 31 886: 24 550-7 336: Summa finansiella anläggningstillgångar: 62 331: 54 995-7 336: Summa anläggningstillgångar: 62 331: 54 995-7 336 skattefordran hänförlig till skattemässigt underskottsavdrag utgör en tillgång.

Summa tillgångar. 804 332.

Årsredovisning 2015 Notanteckningar. Org nr: 556347-7420 Älmhultsbostäder AB. 13. Not 5. Uppskjuten skattefordran. 2015. 2014. Uppskjuten skattefordran 

Total redovisad skatte- kostnad. –3 780.

Årsredovisning skattefordran

Årsredovisning 2018 [12.2.2019] Q1 Delårsrapport Q2 Delårsrapport [19.7.2018] Q3 Delårsrapport [23.10.2018] Bokslutskommuniké [30.1.2019] Årsredovisning 2017 Q1 Delårsrapport Q2 Delårsrapport Q3 Delårsrapport Bokslutskommuniké

100 000. 1 745 697. 2 319 845. Vidare är det inte tillåtet att redovisa en uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag.

Årsredovisning skattefordran

18. 1 551. 3 343. Finansiella leasingavtal.
Fiskal wiki

Årsredovisning skattefordran

18 855. 20 792. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.

FINANSIELLA INSTRUMENT. Finansiella  kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. Akti.iell skattefordran. Ovr!ga fOrdr!r:gar.
Unison capital

Årsredovisning skattefordran patrik waldenström
umeå brand
framgang
kry kostar
apologetics press curriculum

Uppskjuten skattefordran och -skuld. Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2013. MEUR, 1.1.2013, I resultat-

I den hänvisade hon till uppgifter i årsredovisningen om att Årsredovisning 2019 Styrelsen och verkställande direktör för Arvika Fjärrvärme AB avger härmed följande årsredovisning.